Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „OŚWIETLENIE MARZEŃ”

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Sklepu Internetowego „Oświetlenie marzeń” (dalej Regulamin), został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego "Oświetlenie marzeń" dostępnego pod adresem: http://oswietleniemarzen.pl/regulamin

2. Właścicielem Sklepu Internetowego „Oświetlenie marzeń” oraz administratorem udostępnionych danych osobowych jest Alicja Zółkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALKRI, ALICJA ZIÓŁKOWSKA z siedzibą w Borówcu przy ul. Źródlana 3D/1 62-023 Borówiec, NIP: 789-140-51-03, REGON: 300206778, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez e-mail wysyłając wiadomość na adres: alicja@alkri.pl oraz telefonicznie lub faxem pod numerem: 61 8198 535.

Adres korespondencyjny: Przemysłowa 3, 63-020 Łękno

4. Przedmiotem działalności  Sklepu Internetowego „Oświetlenie marzeń” jest sprzedaż opraw oświetleniowych a także osprzętu elektrycznego.

 

§. 2 DEFENICJE

1. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego „Oświetlenie marzeń”, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu.

2. Klient– każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (teks jednolity z dnia 12.07.2019 r., Dz. U. 2019. poz. 1292).

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – Sklep Internetowy „Oświetlenie marzeń” dostępny pod adresem internetowym http://oswietleniemarzen.pl.

6. Towar – produkty oferowane przez Sprzedającego w Sklepie.

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, przypisane indywidulanie Klientowi, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i zarządzanie danymi osobowymi, itp., za którego bezpieczeństwo i ochronę przed dostępem osób trzecich odpowiada Klient.

9. Cookies  niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

 

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.

5. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu skorzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient powinien posiadać:

Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

Włączoną obsługę Java Script,

Aktywny adres e-mail

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://oswietleniemarzen.pl/polityka-cookies.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, co jest równoznaczne z jego akceptacją.

3. W przypadku udostępnienia przez Sprzedającego na stronie Sklepu opcji czatu i skorzystania z niej przez Klienta, z chwilą wysłania pierwszej wiadomości Klient wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz aktualnie obowiązujących u Sprzedającego zasad ich przetwarzania, które akceptuje poprzez kliknięcie przycisku „akceptuję”.

 

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest Konto Klienta.

2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki, za których wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c. Numer telefonu.

5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. Firmę,

b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e. Numer telefonu.

f. Data urodzenia

g. Płeć

7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych i akceptację zasad ich przetwarzania obowiązujących w Sklepie oraz akceptację Regulaminu, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8. Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.

9. Od decyzji o odmowie rejestracji Klient może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 12. Regulaminu. Sprzedający zastrzega sobie prawo samodzielnego decydowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

10. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od upływu okresu wypowiedzenia.

13. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami lub celem funkcjonowania Sklepu albo służy działalności wątpliwej co do zgodności z prawem,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności albo o podaniu nieprawdziwych danych i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

d. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

e. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

14. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 lit. e. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

16. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.

17. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

18. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.

 

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych wyłącznie na stronach Sklepu.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedający oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz

b. potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz jego akceptację.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 8.10.2020 r., Dz. U. 2020 poz. 1740; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca nie odpowiada za treść i prawidłowość informacji o towarze pochodzących od producenta.

 

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wskutek złożenia zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży określonych przez Sprzedawcę.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00 oraz w soboty,  niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, będą w miarę możliwości rozpatrywane następnego dnia roboczego.  Zamówienia można składać również e-mailem na adres: sklep@oswietleniemarzen.pl

7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta na dokonanie zakupu wybranego towaru w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 48 godzin (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu jako dostępne,

b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

f. kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie dwóch dni roboczych wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

9. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

10. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 lit. c, jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania 2 dni powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są podawane w trakcie procesu składania zamówienia, najpóźniej przed kliknięciem przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. W przypadku, gdy okaże się, że na skutek omyłki Cena podana na stronach Sklepu lub w Zamówieniu jest nieprawidłowa, a różnica pomiędzy ceną rzeczywistą, a błędnie podaną wynosi co najmniej 20% wartości ceny rzeczywistej, Sprzedający może jednostronnie odstąpić z tego powodu od umowy sprzedaży, bez odszkodowania i jakichkolwiek kosztów.

 

12. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, z zastrzeżeniem, że zmiana zamówienia może być uzależniona od dodatkowej opłaty w przypadku powstania dodatkowych kosztów.

13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 13 lit. e.

14. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem.

15. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, przedmiotowe zmiany nie będą miały wpływu na umowy już zawarte.

16. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

 

§ 7. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ORAZ KOSZT DOSTAWY

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Czas dostawy produktów jest zamieszczony przy każdym z produktów znajdujących się w Sklepie . Jeśli produkt musi zostać sprowadzony od dostawcy lub producenta polskiego, czas dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Jeśli produkt musi zostać sprowadzony od dostawcy lub producenta włoskiego, czas dostawy wynosi od 2 do 4 tygodni. Każdorazowo termin dostawy nie jest dłuższy niż 30 dni roboczych. Przy produktach sprowadzanych na specjalne zamówienie, termin realizacji podlega indywidualnemu uzgodnieniu przed zawarciem umowy sprzedaży.

3. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4. Jeżeli Klient, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć do niego z opóźnieniem przekraczającym 7 dni, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania takie informacji.

5. Zakupione towary Klient, zgodnie z własnym wyborem, może odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego lub zostaną one dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską.

6. Koszt dostawy jednego produktu zakupionego w Sklepie wynosi 20 z[A1] [JW|ŁP2] ł. W przypadku zakupu dodatkowych produktów podczas tego samego zamówienia, Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy. Koszt dostawy Towaru określany jest podczas składania zamówienia, a przed jego akceptacją[A3] .

7. Właściciel Sklepu każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – paragon  na życzenie Kupującego fakturę VAT. W przypadku wysyłki dokonywanej bezpośrednio przez producenta towaru, do przesyłki dołączana jest wyłącznie karta gwarancyjna. Paragon i faktura Vat wysyłane są wówczas odrębnym listem poleconym.

8. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki. W przypadku jej nieodebrania i zwrotu do Sprzedającego, Klient ponosi związane z tym koszty, co nie narusza ważności umowy sprzedaży. Towar nieodebrany przez Klienta w okresie dwóch miesięcy od dnia zwrotu, przechodzi z powrotem na własność Sprzedającego, bez obowiązku zwrotu ceny[A4] , chyba, że Sklep podejmie inną decyzję w tym zakresie. Decyzja ta należy do samodzielnego uznania Sklepu i Klient jest nią związany[JW|ŁP5] [A6] .

9. W przypadku zmian ceny produktów dotyczących zamówień już zawartych Właściciel Sklepu niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W braku akceptacji wprowadzonych zmian, Klient może w terminie 10 dni odstąpić od umowy[A7] [A8] [A9] [AZ10] [JW|ŁP11] .

10. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. W przypadku odstąpienia od tej procedury, Klient traci uprawnienia reklamacyjne.

 

§. 8. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób

przelewem na rachunek bankowy – w terminie … dni od dnia zawarcia umowy, co jest warunkiem uruchomienia dostawy.

gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie Właściciela Sklepu – zapłata powinna nastąpić w dniu odbioru pod rygorem odmowy wydania towaru.

2. Dane do przelewu: „ALKRI, ALICJA ZIÓŁKOWSKA, ul. Żródlana3D/1; 62-023 Borówiec; nr konta bankowego: BZ WBK 62 1090 1346 0000 0001 0477 3541

3. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, w siedzibie przedsiębiorstwa w Borówcu, ul.Żródlana 3D/1, Klient nie ponosi kosztów związanych z wysyłką towaru.

§. 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 21.02.2020 r., Dz.U. 2020, poz. 287) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 1. wiadomością e-mail, na adres sklep@oswietleniemarzen.pl
 2. w formie pisemnej, na adres ,62-023 Borówiec,ul.Źródlana3D/1

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 9. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§. 10. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. Klient zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Za opóźnienia lub niewykonanie umowy spowodowane brakiem aktualizacji danych Sprzedawca nie odpowiada.

 

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

 

§. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO. 

3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach: - realizacji zamówień składanych przez Klientów, w tym przekazane kurierom dokonującym dostawy towarów oraz podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), - ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu, - kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz - w celach podatkowych. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: - firmom kurierskim, w celu realizacji umowy, - podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), - urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia. 

6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Klienta, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną. 

9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwisu celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownej informacji na maila na adres biuro@oswietleniemarzen.pl  Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO. 

10. Dane Klientów Sklepu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła. 

11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO. 

12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

13. Wraz z usunięciem Konta Klienta administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia. 

14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

 

§. 12. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 1. Imię i nazwisko,
 2. numer zamówienia
 3. opis wady towaru,
 4. datę zakupu,
 5. protokół szkody,
 6. zdjęcia uszkodzenia towaru

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod alicja@alkri.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 61 8198535

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

7. Wszelka samodzielna ingerencja, dokonana przez Klienta w konstrukcję sprzedawanych towarów, niezwiązana z ich naturalną eksploatacja, która określona została w instrukcji obsługi urządzenia, a zwłaszcza samodzielne rozkręcanie, wymiana i zamiana oryginalnych części na inne, może prowadzić do nieuznania powstałych w wyniku tej ingerencji uszkodzeń oraz całej reklamacji.

 

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Znaki towarowe, loga, opisy, nazwy przedsiębiorstw, umieszczone w Sklepie, zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością przedsiębiorców, których dotyczą.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

5.Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 25-05-2018 roku.


 [A1]To jest stała stawka? Może warto podać, tak jak jest wyżej, że stawka „wyskakuje” przy zawieraniu umowy? I trzeba by pamiętać o zmianie regulaminu przy zmianie stawki.

 [JW|ŁP2]Tak, na ten moment jest to stala stawka, czy ta informacja musi być tu w ogole zawarta? Jeśli tak to zostawiłabym ja tutaj

 [A3]To może taki zapis.

 [A4]Może dodamy jeszcze taki zapis? Chyba, że sklep reguluje to inaczej.

 [A6]Dodałem

 [A7]W jakich sytuacjach może się to zdarzyć? Zmiana ceny po zawarciu umowy w zasadzie jest jednostronnie niedopuszczalna i klient może żądać dostawy na starych zasadach. Jeśli więc zmiana ma być dopuszczalna, to trzeba to dobrze opisać.

 [A8]To właśnie na tę okoliczność jest zapis w § 6 ust. 11, który wprost mówi o omyłce. Możemy nie wprowadzać procentu, ale wówczas zapis mógłby zostać zakwestionowany z racji przyznania sprzedawcy możliwości jednostronnego wycofania się z umowy pod pretekstem zmiany ceny.

 [A9]TO W TEJ SYTUACJI WPROWADZIŁEM WCZEŚNIEJ ZAPIS § 6 UST. 11: W przypadku, gdy okaże się, że na skutek omyłki Cena podana na stronach Sklepu lub w Zamówieniu jest nieprawidłowa, a różnica pomiędzy ceną rzeczywistą, a błędnie podaną wynosi co najmniej 20% wartości ceny rzeczywistej, Sprzedający może jednostronnie odstąpić z tego powodu od umowy sprzedaży, bez odszkodowania i jakichkolwiek kosztów.

 

 [AZ10]Rozumiem, chodzi nam bardziej o to, ze w przypadkach gdyby nastąpił błąd w cenie na naszej stronie będziemy mogli się odwołać od tego, np: cena za lampę była 100 zloty a przez przypadek nasz pracownik wprowadził cenę 40 zł na sklep, wtedy chcielibyśmy się jakoś zabezpieczyć i nie być stratnym

 [JW|ŁP11]Super, akceptuje. TU NIE WIEM, CZY BYŁ AKCEPT CZY JESZCZE PROŚBA O WYJAŚNIENIE, WIĘC WYŻEJ NAPISAŁEM J